Eesti English


Noortekad toimima

Projekti nimi: NOORTEKESKUSED TOIMIMA!

Eesmärk: MTÜ Tähe Noorteklubi eesmärgiks on Tartumaa omavalitsuste elukeskkonna parendamine läbi avatud noorsootöö ja ühtse ning kvaliteetse avatud noorsootöö teenuse koordineerimine vähemalt 11 Tartumaa omavalitsuses.

Valdkond: avatud noorsootöö teenus.

Olulisemad tegevused: Tegevuskava jaotub kolme olulisse blokki ja ainult kõikide tegevuste koosmõjul tekkib sünergia, mis tagab planeeritud tulemused.

Esimene blokk keskendubki pikaajalisele koolitussüsteemile, mis on eelkõige mõeldud iga piirkonna noorte aktiviseerumiseks.

TÄPSEM ÜLEVAADE TOIMUNUD KOOLITUSTEST: http://www.taheklubi.eu/KOOLITUSED-NOORTELE

Teine tegevuskava blokk sisaldab endas kogukonnaga seotud üritusi ning tegevusi: ringsõidud-talgud, infopäevad olulistele osapooltele, ideekonkursi läbi viimine ja noortealgatustena erinevad  heategevuslaadad ja sündmused.

TÄPSEM ÜLEVAADE RINGSÕIT-TALGUTEST: http://www.taheklubi.eu/RINGSOIDUD-TALGUD

TÄPSEM ÜLEVAADE IDEEKONKURSIST: http://www.taheklubi.eu/IDEEKONKURSS


Kolmandasse blokki on kogutud nn. lobitöö tegevused nagu nelja uue KOVga läbirääkimised, infopäevad olulistele osapooltele, KOVdega avatud noorsootöö arendamine ja lõpliku analüüsi koostamine. 

TÄPSEM ÜLEVAADE INFOPÄEVADEST:  http://www.taheklubi.eu/INFOPAEVAD

TÄPSEM ÜLEVAADE TEENUSE SISUST: http://www.taheklubi.eu/TEENUSE-SISUTulemuste väljundid:
 1. Koolituse on läbinud vähemalt 120 noort;
 2. Kaasatud koostööpartnerite arv on kasvanud 11 omavalitsusele;
 3. Paika on pandud kõikides omavalitsustes vähemalt nelja aastane tegevusplaan noortekeskuse tegevuse arendamiseks;
 4. Rahastust on saanud vähemalt 22 suurema, väiksemat noorte poolt algatatud projekti;
 5. Ideekonkursi raames on seitsmes omavalitsuses parendatud füüsiliselt noorte jaoks keskkonda;
 6. Korraldatud tegevuskavas planeeritud sündmused;
 7. Koostatud põhjalik juhendmaterjal teistele omavalitsustele arendamaks nende avatud noorsootööd;
 8. Ühtlustunud on 11 omavalitsuse avatud noorsootöö teenus,
 9. pakkudes üheksat erinevat tegevussuunda noortele oma tegevusega;
 10. Igal omavalitsusel on toimiv ning jätkusuutlik noorteaktiiv;
 11.  Iga omavalitsuse kogukond mõistab avatud noorsootööd ja selle sisu ning näeb noortes võimalust, mitte takistusi;

Toetussumma: 40 000 eurot
Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Kastani 42, Tartu                                                  Tel nr 5275668                      E-mail: taheklubi[@]gmail.com                    LOGI SISSE
Elitec