Eesti English


KAHEPOOLSED SUHTED

Projekti nimi: Teadmiste jagamine riskioludes elavate noorte seotusest inimkaubandusega 
 
Projekti periood: 23.04.2015-31.12.2015
 
Toetusumma: 5 000 €
 
Projektijuht: Heidi Hansar (+372 5211361, heidi@taheklubi.eu)
 
Üldeesmärk:  Projekti peamine eesmärk on arendada partnerlussuhteid doonorpartner Nadheim, kellega vahetatakse projekti raames teadmisi ja parimaid praktikaid NEET noortega (noored, kes ei õpi ega tööta) seotud inimkaubanduse teemadel. Õppevisiidil osalevad tänavanoorsootöötajad (6 inimest) kolmest Tartu avatud noortekeskusest (Tähe Noorteklubi MTÜ, Lille Maja, Anne Noortekeskus).

Kõik spetsialistiid töötavad NEET noortega nii tänavanoorsootööd tehes kui noortekeskustes. Õppevisiit on osalejatele oluline, et mõista inimkaubanduse olemust, saada teadmispõhiseid meetodeid ja informatsiooni, mida oma igapäevatöös rakendada. Mitmed rahvusvahelised dokumendid annavad juhiseid, kuidas inimkaubanduse ohvreid toetada ja milliseid teenuseid tuleks neile pakkuda. Paljud neist juhistest rõhutavad spetsialistide koolitamise vajadust inimkaubanduse teemadel ning erinevate avaliku sektori ja kolmanda sektori institutsioonide vahelise koostöö olulisust.

Õppevisiit Oslosse toimus 5.-8.11.2015.
Reisi eesmärgiks oli luua suhteid partnerorganisatsioonidega ning koguda infot toimivate meetodite kohta inimkaubanduse preventsioonis. Visiidil osales 6 mobiilset kontaktnoorsootöötajat ning kokku külastati 4 organisatsiooni: Nadheim, Uteseksjonen, Pro Sentret ja Freethem.

Loe visiidist lähemalt meie blogist: http://taheklubi.blogspot.com.ee/2015/12/korras-nagu-norras_4.html


Rahastaja:
Projekt “Teadmiste jagamine riskioludes elavate noorte seotusest inimkaubandusega ” on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi„Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Kahepoolsete suhete arendamise fond“.
 
Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.
 
Lisainfo programmi kodulehelt www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ ja Facebook’ist www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored
 
EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga.
 
EMP ja Norra toetusi antakse aastatel 2009-2014 summas 1,79 miljardit eurot. Sellest umbes 97% annab Norra. Toetatakse vabaühendusi, teadus- ja akadeemilisi asutusi ning avalikku ja erasektorit 12 uues ELi liikmesriigis, Kreekas, Portugalis ja Hispaanias. Tehakse tihedat koostööd doonorriikide organisatsioonidega ja projekte võib ellu viia kuni aastani 2016.
 
Toetatavad võtmevaldkonnad on keskkonnakaitse ja kliimamuutused, teadusuuringud ja stipendiumid, kodanikuühiskond, tervishoid ja lapsed, sooline võrdõiguslikkus, justiitsküsimused ja kultuuripärand.
 
Projekti tutvustus inglise keeles: The main aim of the project is to meet and develop partnership with donor partner – Nadheim - to exchange knowledge and best practises about human trafficking among NEET (no education, employment and training) youngsters.
 
Project includes one study visit to Oslo. Participants of the study visit are street based youth workers (6) from 3 open youth centres (NGO Tähe Youthclub, Lille Maja, Anne Youth Centre) in Tartu. All of them are working with NEET youngsters at the street and in open youth centres.
 
The importance of the study visit comes from the need to understand human trafficking, to get knowledge based methods/information that we can implement in our everyday work.
There are several international agreements giving instructions on how to support victims and what kind of services should be provided. Most of these agreements also emphasise the need to train specialists on trafficking issues, and the importance of collaboration between different institutions, both governmental and non-governmental. It's our responsibility to prevent NEET youngsters to become victims of human trafficking.
The only way to it is by learning from more experienced local and foreign partners, implementing knowledge and methods and disseminate information to specialists and target groups.


Kastani 42, Tartu                                                  Tel nr 5275668                      E-mail: taheklubi[@]gmail.com                    LOGI SISSE
Elitec